A A A

„Szkoła Promująca Zdrowie”

     Społeczność szkolna od wielu lat czyniła starania
o włączenie nas do Wojewódzkiej Sieci SzPZ. Cel swój osiągnęliśmy.

Po odbyciu tzw. okresu przygotowawczego w roku szkolny 2004/2005 – 2006/2007 i po spełnieniu wszystkich warunków oraz procedur 4 października 2007 roku otrzymaliśmy CERTYFIKAT „Szkoły Promującej Zdrowie”.


Tworzenie SzPZ jest długotrwałym, w zasadzie niekończącym się procesem, gdyż w miejsce problemów rozwiązanych przez społeczność szkolną pojawiają się nowe, wymagające podejmowania kolejnych działań.


Nasze pierwsze nieśmiałe kroki na drodze do promocji zdrowia przerodziły się
w działania zdecydowane, konsekwentne, pełne optymizmu i wytrwałości, nacechowane holistycznym podejściem do zdrowia


Cel nadrzędny, jakim kierowaliśmy się od samego początku naszej pracy, to:
„Przekonanie członków społeczności szkolnej i lokalnej, że warto inwestować
we własne zdrowie, pomnażać je i traktować jako lokatę na przyszłość”.


 1. Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?
Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie; uczą się, jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko; zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców, do podjęcia podobnych starań.
 

2. Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?
1.Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
2.Etos zdrowia w szkole.
3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

 

3. Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?:
Nadrzędnym celem SzPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.

Aby to osiągnąć, społeczność szkolna powinna starać się m.in.:
•kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby (w rodzinie
i w społeczności lokalnej),
•zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne
i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
•umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego
i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
•zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
•włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły
z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
•wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
•włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

 

4. Szkołę promującą zdrowie tworzą (lub współuczestniczą w jej tworzeniu):
- uczniowie,
- nauczyciele,
- rodzice,
- inni pracownicy szkoły,
- inne osoby ze społeczności lokalnej.


5. O promocji zdrowia.
Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80. XX wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”.
W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.


Przedmiotem naszych marzeń jest to, aby szkoła stała się w pełni zdrowa, „uśmiechnięta", do której uczniowie będą chodzić z radością. Szkoła nie może wiązać się tylko z uciążliwą pracą, lecz z przygodą, rozrywką, odkrywaniem nowych, interesujących spraw. Uczeń powinien stosować zasady higienicznego trybu życia, w czystym i zdrowym środowisku, wiążąc naukę i pracę z urozmaiconym wypoczynkiem, co jest szczególnie ważne w młodszym wieku szkolnym.
Podstawą dobrego samopoczucia we wszystkich sytuacjach życiowych jest świadome podejście do zdrowia, jako wartości bezcennej.


Pragniemy, aby nasi uczniowie cenili zdrowie :
- fizyczne - bo zapewnia dobre funkcjonowanie organizmu,
- psychiczne - bo zapewnia dobre samopoczucie,
- społeczne - bo pozwala na utrzymywanie prawidłowych relacji z innymi ludźmi, 
- duchowe - bo stanowi wartość życia osobistego każdego z nas.


Koordynator Barbara Stolzenburg