A A A

Diagnoza

Diagnoza:

 

1.  Diagnozowanie sytuacji opiekuńczo – wychowawczej szkoły.


2.  Diagnozowanie środowiska w klasach, w których występują problemy wychowawcze, (rozmowy z uczniami, wychowawcą, rodzicami) w zależności od potrzeb.


3.  Diagnoza sytuacji domowej ucznia – poziom zaspokajania podstawowych potrzeb dziecka (współpraca z MOPS, Caritas, Policją, wychowawcą klasy, rodzicem).