A A A

Moje zadania

Do moich zadań należy:

 

- wszechstronne poznawanie środowiska wychowawczego, warunków życia i nauki uczniów

 

-udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji wychowawczej i dydaktycznej (z problemami osobistymi, rodzinnymi, emocjonalnymi, interpersonalnymi, z problemami dydaktycznymi)                 

 

- prowadzenie indywidualnych rozmów wspierających z uczniami oraz zajęć terapeutycznych

 

- prowadzenie warsztatów tematycznych i psychoedukacyjnych w klasach na temat profilaktyki uzależnień, przemocy, stresu, metod aktywizujących pracę uczniów i zwiększających efektywność uczenia się

 

- współpraca z nauczycielami oraz rodzicami uczniów – doradztwo psychologiczne

 

- stały kontakt i współpraca z placówkami specjalistycznymi, pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami

 

- dokonywanie wstępnej diagnozy psychologicznej uczniów z trudnościami w nauce, problemami wychowawczymi, zaburzeniami emocjonalnymi i innymi dysharmoniami rozwojowymi

 

- interwencje doraźne (różnorodne sytuacje problemowe)

 

- przygotowywanie dla rodziców ulotek o treściach psychoedukacyjnych na wybrane tematy (np. nadpobudliwość, dysleksja, rozpoczęcie nauki w szkole)

 

- udział w życiu szkoły (imprezy, przedsięwzięcia, projekty ogólnoszkolne)

 

- prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców na bazie programu "Szkoła dla Rodziców"

 

- prowadzenie zajęć dla dzieci z problemami w koncentracji uwagi, pamięci, koordynacją wzrokowo-ruchową, analizą i syntezą wzrokową i słuchową, trudnościami w kontaktach z rówieśnikami, słabą dojrzałością emocjonalną i społeczną, ADHD