A A A

Regulamin „Szczęściarza Dnia”

§ 1

Losowanie numerków na następny tydzień odbywa się w każdy piątek na zebraniu Samorządu Uczniowskiego. Nieodczytany jeszcze los wkładany jest do koperty odpowiadającej danemu dniu, a numerek umieszczany jest na tablicy ogłoszeń na parterze i II p. (oraz w pokoju nauczycielskim) danego dnia około godziny 7.45.

§ 2

Szczęściarz Dnia to osoba z klasy 4-6, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.

§ 3

Szczęściarz Dnia zwolniony jest z odpowiedzi ustnych.

§ 4

Paragraf 3 (§3) jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna ma zaważyć na ocenie semestralnej.

§ 5

Z przywileju „Szczęściarza Dnia” uczeń nie może korzystać na zajęciach, z których otrzymał na semestr ocenę niedostateczną lub jest nieklasyfikowany.

§ 6

Wyniki losowania nie są brane pod uwagę w czasie zajęć z przedmiotów, które są tylko raz w tygodniu.

§ 7

Wylosowany numerek nie bierze udziału w losowaniu aż do rozpoczęcia kolejnego cyklu losowania.

§ 8

Prawo dotyczące zasady „Szczęściarz Dnia” będzie zawieszane, jeżeli w szkole dojdzie do aktów wandalizmu. Zawieszenie prawa obowiązuje całą społeczność uczniowską w czasie od dwóch tygodni do miesiąca. Decyzję o zawieszeniu losowania podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z przewodniczącym Samorządu Szkolnego.

§ 9

Każdy nauczyciel na podstawie niniejszego regulaminu zobowiązany jest uznać przywileje ucznia, którego numer w danym dniu został wywieszony.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną oraz Samorząd Uczniowski.