A A A

Rekrutacja - wzory do pobrania

INFORMACJE

dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych

Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. H. Derdowskiego  w Chojnicach

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2156 ze zm.)

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1.         Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 5 im. J. H. Derdowskiego  w Chojnicach.

2.         Rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka   oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

I.                   ZASADY REKRUTACJI 

1.    W roku szkolnym 2016/2017, obowiązkiem szkolnym obejmuje się dzieci urodzone w 2009 roku oraz dzieci urodzone w 2010 r. na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

2.     Do klasy pierwszej szkoły przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci  zamieszkałe w obwodzie szkoły.

3.    Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria:

 

 Wzory do pobrania: