A A A

Wizja i misja Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach

Misja szkoły:

Naszym zadaniem jest:

·         wszechstronne i efektywne kształcenie oraz harmonijny rozwój ucznia,

·         zapewnienie uczniom wysokiej jakości nauczania, wychowania i opieki
w atmosferze wzajemnego zrozumienia, życzliwości oraz poczucia bezpieczeństwa,

·         wspieranie rodziny w procesie wychowania dziecka,

·         przygotowanie uczniów do dalszej nauki i umiejętności radzenia sobie w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości,

·         efektywne zagospodarowanie wolnego czasu uczniów poprzez ich uczestniczenie w kołach zainteresowań i zajęciach sportowych,

·         wyrównywanie szans edukacyjnych i motywowanie do osiągania sukcesów na miarę swoich możliwości uczniów mających trudności w nauce,

·         propagowanie zdrowego stylu życia i ekologii w wymiarze lokalnym i globalnym,

·         kształcenie uczniów, którzy w życiu dokonują właściwych wyborów, kierując się dobrem własnym i innych ludzi,

·         decydowanie o ważnych sprawach szkoły w sposób kolegialny, przy współudziale nauczycieli, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców,

·         promowanie osiągnięć uczniów i dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz podtrzymywanie kontaktów poprzez wspólne inicjatywy.